Verkoopsvoorwaarden

1) Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling is er geen bindende leveringstermijn; Indien de verkoper na het verstrijken van die termijn, niet levert dan stuurt de verkoper hem een ingebrekenstelling per aangetekende brief. Wordt de levering niet uitgevoerd binnen de 15 dagen na deze ingebrekestelling dan mag de verkoper zijn rechten laten gelden wegens vertraging in de levering. De indelingen moeten derwijze gegeven worden dat het de verkoper mogelijk is het contract in de voorziene termijn uit te voeren.

2) De overeenstemmende uitvoering wordt alleen gewaarborgd mits een uitdrukkelijke afwijking.

3) De koopwaren worden aanzien als geleverd en aangenomen door onze klanten in onze werkhuizen, zij reizen op risico en perikel van de bestemmeling,zelfs indien de prijzen vrachtvrij zijn vastgesteld.

4) De klachten wegens een andere reden dan de verborgen gebreken zijn nul en van gener waarde indien zij niet binnen de ACHT DAGEN na ontvangst der goederen schriftelijk worden uitgebracht of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan. DE verkoper behoudt zich het recht voor de regelmatig geweigerde koopwaar te vervangen. Zonder schriftelijke toestemming van de verkoper mag de waar niet teruggezonden worden en deze toestemming sluit geenszins erkenning.

5) De koopwaar is betaalbaar in de woning van de verkoper. Iedere vertraging brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op 1,5 % per maand, zulks onverminderd en eventuele schadevergoeding.
ingeval op de vervaldag van de factuur, de betaling niet plaats heeft, behoudt de leverancier zich het recht voor over te gaan tot de vordering van de hoofdsom verhoogd met de intresten en kosten, hetzij door een geaccepteerde of niet geaccepteerde wissel, ontvangstkaart, kwijtschrift of alle ander betalingswijze, de kosten die uit deze invordering voortspruiten vallen ten laste van de koper.

Indien de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal de koper aan de verkoper een vergoeding verschuldigd zijn op 10 % van het bedrag van de factuur met een minimum van 1000 BEF (24,79 EURO) onverminderd de verwijlintresten waarvan sprake hierboven. Gebrek aan betaling van een factuur of een gedeelte ervan op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen afgeleverd aan dezelfde persoon onmiddellijk eisbaar worden.

6) De gevallen, die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van verplichtingen der partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding te niet te doen indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt . De aanvullende uitstellen na de ingebrekestelling, worden niet geschorst voor gevallen van overmacht of toeval.

7) De verkoper behoudt zich het recht voor ieder geschil voor te leggen aan de Rechtbanken van zijn rechtsgebied of van Gent.

8) Het uitgeven van handelseffect of elke andere regeling brengt aan de bedingingen van onderhavig contract, noch een vernieuwing noch een afwijking aan.

9) De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van de leverancier zolang de factuur niet in haar totaliteit is betaald.

10) Zolang niet alle voorgaande facturen integraal aan de leverancier werden betaald, is deze laatste gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten, zonder dat dit afbreuk doet aan de verplichting van de koper de bestelde goederen af te nemen.